Asystent Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2021

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim informuje, że w dniu 19.04.2021 r. została zawarta Umowa w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021 roku środków Funduszu Solidarnościowego, zwanego dalej „Funduszem” na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”,   pomiędzy Wojewodą Lubuskim reprezentowanym przez Panią Grażynę Jelską - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. a Gminą Bytom Odrzański reprezentowaną przez Burmistrza Pana Jacka Sautera 

 

Program skierowany jest do:

Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka

osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin miesięcznie.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 dziecko niepełnosprawne wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

Udział w Programie jest bezpłatny.

 Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Program, będzie realizowany od maja 2021 r. do końca grudnia 2021 roku.

Zakres pomocy obejmuje:

  a. wyjście, powrót oraz/lub dojazdy w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);

   b. wyjście, powrót oraz/lub dojazdy na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;

   c. pomoc w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu;

   d. asystowanie w załatwianiu spraw urzędowych (w tym pomoc w wypełnianiu dokumentów) e. towarzyszenie osobie niepełnosprawnej w czynnościach wspierających proces leczenia tj. pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia oraz placówek