Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

INFORMACJA o naborze do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023
Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim informuje, że w dniu 23.10.2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej − edycja 2023 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.
 

Głównym celem Programu jest  zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program adresowany jest do:

·dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

·osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystencji osobistej w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

 

 

W związku z planowanym złożeniem wniosku na realizację Programu, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim zachęca osoby zainteresowane do składania deklaracji udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023.

Deklaracje będą służyły diagnozie potrzeb osób zainteresowanych oraz kalkulacji środków na realizację zadania.

 

Wobec powyższego Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim prosi aby osoby zainteresowane zgłaszały chęć uczestnictwa w ww. Programie w 2023 roku osobiście w siedzibie tut. Ośrodka (67-115 Bytom Odrzański ul. Sadowa 4) lub telefonicznie (tel. nr 683884022) w nieprzekraczalnym terminie: do 8 listopada 2022 r.

Realizacja zadania będzie możliwa jedynie w przypadku zaakceptowania wniosku i otrzymania niezbędnych środków do realizacji zadania.