PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ - EDYCJA 2022"

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim  informuje, że w dniu 11.02.2022 r. została zawarta Umowa PS–V.042.3.2022/UMiG Bytom Odrzański  w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego, zwanego dalej „Funduszem” na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, pomiędzy Wojewodą Lubuskim reprezentowanym przez Panią Grażynę Jelską - Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. a Gminą Bytom Odrzański reprezentowaną przez  Pana Jacka Sautera - Burmistrza Gminy przy kontrasygnacie Pani Gabrieli Radziszewskiej - Skarbnika Gminy.

 Program skierowany jest do:

 1. Dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka
 2. osób z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 360 godzin rocznie dla:
 4. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 5. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Udział w Programie jest bezpłatny.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Program, będzie realizowany od marca 2022 r. do końca grudnia 2022 roku.

Wysokość środków pozyskanych w ramach Programu wynosi: 455 520,00 zł

Zakres pomocy obejmuje:

 1. Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:
 2. wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
 3. wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
 4. załatwianiu spraw urzędowych;
 5. korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 6. zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.