RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim, Rynek 1

 1. Inspektorem ochrony danych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzychodzie jest:

Marek Biedak; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

Realizacji obowiązków wynikających na podstawie:

 • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,

 • Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

 • Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,

 • Ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym,

 • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

 • Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

 • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

 • Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,

 • Ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,

 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

 • Ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny,

 • Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,

 • Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

 1. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmioty uprawnione do kontroli Ośrodka, organy właściwe w administracyjnym toku instancji, inne organy administracji publicznej

 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa zgodnie z obowiązującą w tym zakresie instrukcją kancelaryjną; tj. niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 3 niniejszego obowiązku informacyjnego oraz w celu archiwizowania danych lub w celu dochodzeniu i obrony przed roszczeniami

 4. Posiada Pani/Pan prawo do złożenia wniosku o: dostęp do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania

 5. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi doUrzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest: warunkiem przyznania świadczeń. Jest Pan/Pani zobowiązana/y do podania danych określonych w w/w ustawach, a konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.