Świadczenie "Za życiem"

Z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, przysługuje prawo do jednorazowego świadczenia w wysokości 4000 zł, przyznawanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2019, poz. 473 ze zm.).

Jednorazowe świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody. Aby uzyskać prawo do ww. świadczenia, konieczne jest spełnienie kilku warunków:

1) wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania.

2) Podstawowym warunkiem jest posiadanie przez dziecko zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie powinno być wystawionego przez lekarza z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologi, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej.

3) Ponadto, podobnie jak w przypadku jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka (tzw. becikowego), jednorazowe świadczenie przysługuje w sytuacji, gdy matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia  porodu. Fakt ten należy potwierdzić odpowiednim zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną. Wymóg legitymowania się zaświadczeniem o pozostawaniu pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu, nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.

Świadczenie "Za życiem" przysługuje:

 • matce,

 • ojcu,

 • opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka.


Gdzie można pobrać i złożyć wniosek?

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu można pobrać w Ośrodku Pomocy Społecznej (pokój nr 8) lub ze strony internetowej tut. Ośrodka.

Wniosek dotyczący ww. świadczenia można złożyć w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tut. Ośrodka.

 

KATALOG UPRAWNIEŃ PRZYSŁUGUJĄCYCH W RAMACH USTAWY

O WSPARCIU KOBIET W CIĄŻY I RODZIN „ZA ŻYCIEM”Sprawdź jakie uprawnienia przysługują Ci w ramach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Przygotowany informator pomoże ci przygotować się na narodziny także nieuleczalnie chorego dziecka. Dowiesz się, jakie przysługują ci:

 • prawa,

 • badania,

 • rodzaje wsparcia (zdrowotnego i socjalnego).

Gdzie jeszcze uzyskasz informację o uprawnieniach

Potrzebne informacje otrzymasz:

 • w przychodni,

 • w szpitalu,

 • w ośrodku pomocy społecznej,

 • w powiatowym centrum pomocy rodzinie,

 • od asystenta rodziny.

Kto może skorzystać z uprawnień:

 • każda kobieta, w ciąży i jej rodzina (w zakresie informacji i poradnictwa na temat rozwiązań wspierających rodzinę),

 • rodziny, w których przyjdzie albo przyszło na świat ciężko chore dziecko. Oznacza to:

  • ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo

  • nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu,

 • kobiety, które otrzymały informację o tym, że ich dziecko może umrzeć w trakcie ciąży lub porodu,

 • kobiety, których dziecko umarło bezpośrednio po porodzie na skutek wad wrodzonych,

 • kobiety, które po porodzie nie zabiorą do domu dziecka z powodu:

 • poronienia,

 • urodzenia dziecka martwego,

 • urodzenia dziecka niezdolnego do życia,

 • urodzenia dziecka obarczonego wadami wrodzonymi albo śmiertelnymi schorzeniami.

Jak skorzystać z uprawnień

Podstawą do skorzystania z uprawnień jest zaświadczenie, które potwierdza ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu. Zaświadczenie o chorobie, powstałej w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, możesz otrzymać od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego1), który:

 • posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej,

Ponadto, zaświadczenie wydane przez:

 • lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

 • lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który posiada specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii,

 • specjalistę w dziedzinie pediatrii,

uprawnia dzieci do 18 r. ż.2) do:

 • skorzystania z wyrobów medycznych, na zasadach określonych w ustawie „Za życiem”,

 • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Pamiętaj też o tym, że każda kobieta w ciąży ma prawo do korzystania poza kolejnością  ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.

Oznacza to, że:

 • świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia,

 • jeżeli udzielenie świadczenia w dniu zgłoszenia nie będzie możliwe, powinno ono zostać zrealizowane w innym terminie, poza kolejnością wynikającą z prowadzonej listy oczekujących,

 • w przypadku świadczeń ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (AOS) świadczenie powinno zostać udzielone nie później niż w ciągu 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Dokumentem potwierdzającym powyższe uprawnienia dla kobiet w ciąży jest:

 • zaświadczenie od lekarza potwierdzające ciążę wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość pacjentki.

Ważne !!!

Wszystkie kobiety w trakcie ciąży mają prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Co przysługuje kobiecie oczekującej dziecka, dowiesz się z informatora Ministerstwa Zdrowia  „Ciąża i Poród”, który dostępny jest na stronie www.mz.gov.pl w zakładce „Zdrowie i profilaktyka” – „Zdrowie matki i dziecka”.

Każda kobieta w ciąży i jej rodzina może skorzystać z pomocy i wsparcia asystenta rodziny

Asystent nie tylko odpowie na wszystkie twoje pytania, ale też na podstawie pisemnego upoważnienia będzie mógł załatwiać w twoim imieniu sprawy w różnych instytucjach. Asystent pomoże Ci także rozwiązać problemy opiekuńczo-wychowawcze.

Asystent rodziny:

 • udzieli informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny,

 • będzie mógł Ciebie reprezentować przed instytucjami i urzędami,

 • udzieli wsparcia psychologicznego,

 • udzieli pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych udzieli pomocy prawnej, 

 • będzie Cię wspierał w realizacji codziennych obowiązków.

Gdzie możesz się zgłosić się po pomoc asystenta rodziny

Asystent rodziny, jest zatrudniony w jednostkach organizacyjnych systemu wspierania rodziny lub w instytucjach pozarządowych działających na zlecenie samorządu gminy.

Przykładowe formy wsparcia oferowane przez asystenta rodziny:

 • doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia,

 • poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom,

 • poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem,

 • pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu,

 • nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych,

 • doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym,

 • informowanie, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka,

 • pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji,

 • pomoc w zakresie możliwości  podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy.

Ze wsparcia  asystenta rodziny możesz skorzystać w każdej sytuacji, gdy wyrazisz taką wolę. W tym celu należy wystąpić z wnioskiem do gminy.

W przypadku zaistnienia okoliczności wskazanych w ustawie „Za życiem” nie jest stosowana procedura wymagająca m.in. przeprowadzenia przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Zarządzenie

Wniosek

Upoważnienie

 

Z jakich uprawnień możesz skorzystać dodatkowo:

1. Okres okołoporodowy

 • badania, które wykrywają potencjalne nieprawidłowości w ciąży (diagnostyka prenatalna),

 • od 4 do 9 dodatkowych wizyt położnej w opiece nad dzieckiem (tzw. wizyty patronażowe) oraz większa ilość wizyt poradnictwa edukacji przedporodowej. Od 21 tygodnia ciąży do rozwiązania, położne przygotowywać będą kobiety do porodu i rodzicielstwa. Edukacja przedporodowa dotyczyć będzie porodu, połogu, karmienia piersią i rodzicielstwa,

 • poród w szpitalu na najwyższym specjalistycznym poziomie (III poziom referencyjny) - zgodnie ze wskazaniami lekarskimi,

 • koordynowana opieka nad kobietą w ciąży, zwłaszcza w ciąży powikłanej. Podczas porodu i połogu kobieta będzie miała zapewnioną opiekę położniczą, w tym zabiegi wewnątrzmaciczne, zgodnie ze standardami opieki położniczej nad ciążą i ciążą patologiczną. Noworodek będzie mieć zapewnioną opiekę neonatologiczną,

 • wsparcie kobiety karmiącej piersią (poradnictwo laktacyjne), zwłaszcza, jeśli dziecko urodziło się przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży lub ważyło w chwili porodu poniżej 2500 gramów.

2. Dziecko z orzeczoną niepełnosprawnością

 • porady jak pielęgnować i wychowywać dziecko,

 • pierwszeństwo w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej,

 • pomoc psychologiczna dla rodziców,

 • rehabilitacja lecznicza,

 • wyroby medyczne, takie jak pieluchomajtki, cewniki, protezy - na podstawie zlecenia upoważnionej osoby,

 • zakup leków poza kolejnością,

 • opieka nad dzieckiem na czas urlopu bądź odpoczynku (tzw. opieka wytchnieniowa). Rodzicom oraz opiekunom przysługuje do 120 godzin takiej opieki. Będzie ona zapewniona:

  • w dziennych ośrodkach wsparcia - placówkach całodobowych,

  • w placówkach systemu oświaty (np. szkołach),

  • w ramach umowy z organizacją pozarządową na opiekę nad dzieckiem - również indywidualną,

  • przez udział osoby niepełnosprawnej w różnych formach wypoczynku zorganizowanego,

 • opieka poprawiająca jakość życia osób w ostatniej fazie choroby (opieka paliatywna i hospicyjna w warunkach domowych lub stacjonarnych),

 • kompleksowe usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne,

 • inne świadczenia wspierające rodzinę, w tym pomoc prawna (prawa rodzicielskie i uprawnienia pracownicze),

 • informacje o innych formach wsparcia zawartych w ustawie „Za życiem”.

3. Jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł

Komu przysługuje

Matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeśli wystąpiła do sądu z wnioskiem o przysposobienie dziecka) bez względu na dochód, po wypełnieniu stosownego wniosku oraz podpisaniu zawartych w nim oświadczeń i dołączeniu wymaganych dokumentów.

Wraz z wnioskiem należy przedłożyć:

 • zaświadczenie, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną najpóźniej od 10 tygodnia ciąży do porodu (zaświadczenie takie wydaje lekarz lub położna),

Wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego, opiekuna faktycznego i osoby, która przysposobiła dziecko.

 • zaświadczenie lekarskie, które potwierdza u dziecka ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Zaświadczenie takie może być wystawione wyłącznie przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii. Przepisy nie określają szczegółowo wzoru takiego zaświadczenia.

Kiedy złożyć wniosek

Złóż wniosek o wypłatę świadczenia do 12 miesięcy od dnia narodzin żywego dziecka.  Wniosek złożony po tym terminie nie zostanie rozpatrzony.

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek należy złożyć w urzędzie miasta/gminy lub ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Szczegółowych informacji w tym zakresie udzieli Państwu asystent rodziny.

 

WSPARCIE DLA KOBIET W CIĄŻY ORAZ RODZIN
Z NIEPEŁNOSPRAWNYM DZIECKIEM

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJW BYTOMIU ODRZAŃSKIM

 

 

INSTYTUCJA

RODZAJ POMOCY

GODZINY PRACY

Ośrodek Pomocy Społecznej

w Bytomiu Odrzańskim

ul. Rynek 1

 tel 68 388 40 22

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jednorazowe świadczenie 4.000,00 zł

Godziny przyjęć:

pon.: 8:00-16:00

wt.-pt.: 7:00-15:00

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia wychowawcze

Świadczenia rodzicielskie

Zasiłkli rodzinne oraz dodatki

Świadczenia z pomocy społecznej

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

ul. Chałubińskiego 7

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza

tel: 68 35 61 836

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

ul. Chałubińskiego 7

Pracownia Badań Prenatalnych

Pon.-wt., czw.- pt,

od 12.00 do 14.00
po uprzedniej rejestracji telefonicznej

tel: 607 661 351

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

ul. Chałubińskiego 7

Szkoła Rodzenia

Zajęcia w czwartek

o godz. 12:00 i 17:00
Tel: 68 388 22 07

Szpital na Wyspie w Żarach, ul. Pszenna 2

Poradnia Karmienia Piersią

Tel. 68 475 76 37 całodobowy

Poradnia Zdrowia Psychicznego

w Zielonej Górze ul. Fryderyka Chopina 9

Poradnia Zdrowia Psychicznego

Godziny przyjęć
Pon. - Pt.: 8.00-18.00

Tel: 68 32 21 868

Stowarzyszenie MONAR Poradnia Profilaktyczno-Konsultacyjna w Nowej Soli

Terapia Profilaktyka

Tel: 793 835 011

Poradnia Zdrowia Psychicznego

dla dzieci i młodzieży NFZ,

ul. Jasna 12/1U, Zielona Góra

 

Terapia indywidualna

Tel. 782614637

Centrum Medyczne

Perinatea Sp. Zoo,

Nowa Sól, ul. Boh. Getta 2

Kompleksowa opieka perinatalna nad matką i dzieckiem

Badania prenatalne w ramach NFZ

Tel.530 979 200

Szpital Uniwerytecki

im. |K. Marcinkowskiego

Sp.z oo,

ul. Zyty 26, Zielona Góra

Badania prenatalne

Tel. 533 322 316, 537 258 926

Niepubliczny Specjalistyczny ZOZ „AKSON”
ul. Wazów 42
65-044 Zielona Góra

Poradnia Neurologiczna dla Dzieci

Tel. 68 452 77 78

Wczesna Diagnostyka i Rehabilitacja „ATOS”
ul. Podgórna 13, Zielona Góra

Ośrodek rehabilitacji dziennej i poradnia logopedyczna

Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego

Tel. 68 327 15 18

Tel: +48 665 029 388

Wielospecjalistyczny Szpital Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nowej Soli

ul. Chałubińskiego 7

Poradnia Neurologiczna,

ul. Chałubińskiego 7

Tel: (68) 38 73 609

Szpital Rehabilitacyjno-Leczniczy dla Dzieci Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

w Wojnowie

 

Wojnowo 7 A

Tel: 68 352 50 23

Samodzielny Publiczny

ZOZ-Centrum Leczenia Dzieci i Młodzieży

w Zaborze

 

Pododdział Psychiatryczny Obserwacyjny:
Pododział Psychiatryczny

dla Młodzieży:
tel: 68 327 40 96

Pododdział Psychiatryczny dla Dzieci:
tel: 68 327 40 48

Tel: 68 321 80 01

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

w Nowej Soli

ul. Piłsudskiego 65

 

Diagnostyka i terapia

Tel: 68 387 47 00, 68 388 20 81

Polski Związek Niewidomych, Okręg Lubuski

Zielona Góra,

ul Kazimierza  Lisowskiego 3

Wsparcie osób niewidomych, i niedowidzących

 

Tel: 320 28 23

Polski Związek Niewidomych, Okręg Lubuski
ul. Parafialna 4/1 Nowa Sól

Wsparcie osób niewidomych, i niedowidzących

Wtorek, środa

10:00-13:00

Stowarzyszenie „Syndrom”
65-001 Zielona Góra,
ul. Budziszyńska 14/2a,
Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pomoc we wszystkich dziedzinach życia osobom niepełnosprawnym, zwłaszcza z Zespołem Downa, grupa wsparcia dla rodziców

Tel 791 948 888

Polski Związek  Głuchych,
Oddział Lubuski,

Al. Wojska Polskiego 116B,

65-140 Zielona Góra 

Wsparcie osób głuchych i niedosłyszących

Tel. 68 327 07 46

Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży

z Wadami  Słuchu,
Polski Związek Głuchych, Niepubliczny Zakład

Opieki Zdrowotnej,
ul. Boh. Westerplatte 11/200, 65-034 Zielona Góra

Wsparcie osób głuchych i niedosłyszących

 Tel: 68 320 29 85