Nabór wniosków w ramach programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

Ośrodek Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim informuje, że w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

 

Adresatami Programu są:

1. dzieci do ukończenia 16 roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 orzeczenia - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2. osoby z niepełnosprawnościami posiadające orzeczenie:

 - o znacznym stopniu niepełnosprawności,

- o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

- traktowane na równi z ww. orzeczeniami, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023r. poz. 100 ze zm.)

 

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością we wszystkich sferach życia, w tym wsparciu:

- w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,

- w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,

- w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania,

- w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

 

W związku z planowanym złożeniem wniosku na realizację Programu, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim zachęca osoby zainteresowane do składania deklaracji udziału w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” - edycja 2024.

Deklaracje będą służyły diagnozie potrzeb osób zainteresowanych oraz kalkulacji środków na realizację zadania.

 

Wobec powyższego Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim prosi aby osoby zainteresowane zgłaszały chęć uczestnictwa w ww. Programie w 2024 roku osobiście w siedzibie tut. Ośrodka (67-115 Bytom Odrzański ul. Rynek 1) lub telefonicznie (tel. nr 683884022) w nieprzekraczalnym terminie: do 8 września 2023 r.

 

Realizacja zadania będzie możliwa jedynie w przypadku zaakceptowania wniosku i otrzymania niezbędnych środków do realizacji zadania.

 

 

Informacje o Programie dostępne są na stronie Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych pod adresem: https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1478,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-z-niepelnosprawnoscia-dla-jednostek-samorzadu-terytorialnego-edycja-2024Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023

INFORMACJA

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023

Gmina Bytom Odrzański w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2023 otrzymała dofinansowanie  z Funduszu Solidarnościowego  na realizację programu.

Głównym celem Programu jest  zapewnienie dostępności do usługi asystenta tj. wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych.

Program adresowany jest dla  osób z różnym stopniem niepełnosprawności  z terenu Gminy Bytom Odrzański.

W 2023 r. planuje się objąć asystą 27 osób niepełnosprawnych.

Realizacja Programu zakłada poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia, zapewnienie osobom niepełnosprawnym wsparcia oraz pomocy adekwatnej do potrzeb, umożliwienie zaangażowania osób niepełnosprawnych w życiu społecznym.

Program adresowany jest do:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
 • osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystencji osobistej w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby, niebędące członkami rodziny uczestnika:

1) osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta; lub

2) osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu; lub

3) osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2. Posiadane doświadczenie, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczenie podmiotu, który zlecał udzielenie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Program zakłada wsparcie finansowe dla gmin/powiatów w zakresie świadczenia usług asystencji osobistej, która będzie dostosowana do potrzeb osoby niepełnosprawnej, mieszkającej na terenie danej gminy/powiatu. W ramach tego programu Gmina Bytom Odrzański otrzymała dofinansowanie od Wojewody Lubuskiego kwotę 546 098,00 zł. Program w całości jest finansowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Osoby z niepełnosprawnościami, które chcą korzystać z pomocy asystenta osobistego powinny złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim: 67-115 Bytom Odrzański  ul. Sadowa 4:

 • kartę zgłoszenia do Programu
 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności
 • podpisaną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych
 • oświadczenie uczestnika Programu o wyborze asystenta (w przypadku samodzielnego wyboru asystenta)

 

Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim będą się kontaktować z uczestnikami zakwalifikowanymi do Programu. W celu uzyskania informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 68 3884 022 lub w siedzibie tutejszego Ośrodka.

Dodatek węglowy

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy są spełnione łącznie dwa warunki:

 1. głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (przez paliwo stałe rozumie się: węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego
 2. główne źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Dodatek przysługuje jednorazowo na gospodarstwo domowe w kwocie 3000 PLN.

 

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa w ustawie rozumie się:

 

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Wniosek o dodatek należy złożyć najpóźniej do dnia 30 listopada 2022 r.

Wnioski złożone po tym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia.

Dodatek wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Przyznanie dodatku węglowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku węglowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej.
W przypadku braku wskazania adresu e-mail informację o przyznaniu dodatku będzie można odebrać osobiście w siedzibie Ośrodka Pomoc Społecznej w Bytomiu Odrzańskim.

Odmowa przyznania dodatku węglowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie  w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego wymagają wydania decyzji.

 

Uwaga! Dodatek węglowy nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477).

 

Wniosek można złożyć:

 1. w wersji elektronicznej przez ePUAP - podpisany podpisem elektronicznym lub uwierzytelniony z wykorzystaniem profilu zaufanego,
 2. w wersji papierowej w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytomiu Odrzańskim ul. Sadowa 4 w godzinach urzędowania : poniedziałek w godzinach: 8.00 – 16.00, wtorek-piątek w godzinach: 7.00-15.00.

 

Poniżej do pobrania druk wniosku oraz klauzula informacyjna

 

 

Witaj!

Witaj na naszej nowej stronie www.